728x90 AdSpace

Update
12 September 2021

Wangsit, Moto Juang jeung Visi & Misi

 
ku: Drs. Dodo Suwondo, MSi ( FB. Hyang Purwa Galuh )

 

Oo nihan tapa kawali nu siya mulia
tapa bhagya parebu raja wastu
mangadeg di kuta kawali nu nahayu
na kadatuan surawisesa nu marigi
sakuliling dayeuh nu najur sagala
desa aya ma nu pa(n)deuri pakena
gawe rahhayu pakeun heubeul jaya
dina buana oo.

(Sejarah Jawa Barat, 1997 : 210)

Ungkara di luhur minangka titik panginditan pikeun nyukeruk, nitenan, nyurahan sarta nganalisis lakuning basa ti bihari ka kiwari, boh basa buhun boh basa nnu anyar pinanggih.

Basa sunda buhun saperti anu kaunggel dina prasasti Gede Kawali, kurang leuwih pihartieunana saperti kieu “nu tapa di kawali nyaeta anu bagja (mulia) prabu raja wastu anu nyekel kalungguhan di kota kawali. Anu ngarpopea karaton surawisesa. Nu marigi sakuliling ibukota. Anu ngaraharjakeun (ningkatkeun ) tatanen pertanian sakuliah nagri. Pamuga aya (maranehna) anu jaga baris ngabiasaskeun diri nyieun kahadean sangkan lana manjing jaya di dunia salawasna”

Nitenan kekecapan diawal kalimah moh beunang disebutkeun agenda, catetan sangkan kabaca / dibaca ku nu pandeuri ku urang. Tapi upaya nilik ahir kalimah tetela aya talatah anu hayang nepi ka urang, nyaeta “pamuga aya (maranehna) anu jaga baris ngabiasakeun diri nyieun kahadean sangkan lana di dunia salawasna.”

Eta talatah anu mangrupi pituah teh disebutna “wangsit”, nyaeta pituduh atawa nasehat tinu diaggap luhur.amanat hiji raja jaman eta bisa jadi dipentingkeun sangkan raja (pamingpin) nu pandeuri neruskeun tapak lacak atawa hanca anu keur dipigawe. Mun ceuk basa kiwari mah, mangrupa “kabijakan” anu perelu dipigawe ku generasi anu neruskeunana. Dipalar sangkan pangwangunan teh nyambung, teu pegat lantaran beda kawijakan. Jentrena mangrupa program pembangunan anu kudu dilaksanakeun ku pamarentah jeung rahayat ti periode ka periode saterusna. Program eta diantarana pertahanan, keamanan, ekonomikerakyatan ku cara ngaronjatkeun produksi pertanian.

Dina prasasti II ditetelakeun :

 

Aya ma

nu ngeusi baghya

kawali bari pakena

kereta bener pakeun

na(n)jeur na juritan.

(Sejarah Jawa Barat, 1997 : 211)

 

Pihartieuna, nya eta : “muga aya (maranehna) anu engke jaga ngeusian (nagri) kawali ku kabagjaan bari ngabiasakeun diri nyieun karaharjaan sajati malar tetep unggul dina bajuang (berjuang).”

Dina eta wangsit eces pisan yen aya harepan anu kudu dipigawe ku generasi nu diwarisna. Eusina angger sabudereun karaharjaan rahayat jeung pageuhna nagara.

Kumaha saterusna ? dina jaman moderen ungkara “wangsit” teh teu leungit kitu bae, tapi natra jeung jaradi moto juang anu matak reueus lantaran mawa pamor (gengsi) daerah anu makena. Copelna najan teu nyutat tina wangsit oge, pamarentah daerah ngorehan basa sansakerta, kawi, atawa sunda buhun pikeun nyieun moto juang daerahna.

Salah sahiji moto juang anu dicutat tina wangsit (prasasti) nyaeta “Pakena gawe rahayu pakeun heubeul jaya di buana”, anu dipake ku Kabupaten Ciamis, saterusna dina lambangna ditulis “mahayuna ayuna  kadatuan”. Sumedang boga moto juang “Insun medal”, Tasikmalaya, “Sukapura Ngadaun Ngora”. Kuningan boga moto “Rapih Winangun Kertaraharja”. Nilik kana harti-harti kecapna mah ungkara eta moto-moto ngandung ajen psikologis anu utama. Dorongan kajiwaan sangkan rahayat jeung pamarentahna gawe babarengan ngawangun daerahna.

Rapih Winangun Kertaraharja, moto anu dipake dina lambang Kabupaten Kuningan boga harti sauyunan ngawangun (dibangun) sangkan aman, sarta teu kurang sandang pangan (bersama-sama membangun agar tercipta rasa aman serta tidak kurang sandang pangan).

Nitenan hartina kalimah diluhur, eta teh geus bisa disebutkeun visi anu kiwari keur dijarieun cecekelan ku ungal daerah, ku unggal instansi, jeung sajabana.

Kabeh dieunakeun moto-moto uang eta leungiteun pamor, luntur daya mejik (magis) na, kasilih u slogan, saperti Bandung BERHIBER, Ciamis IDAMAN, Majalengka IBADAH jeung Kuningan ASRI. Malah sakapeung kawas jadi papanjana ngaran : ‘Kuningan Asri’.

Saenyana slogan eta kitu-kitu keneh mere daya mejik ka rahayat jeung pamarentah sangkan daraek gawangun jeung hayang sejahtera (raharja).

Jadi naon bedana antara wagsit, moto juang, slogan jeung visi/misi ? saenyana antarana raket patalina. Wangsit minagka pitutur sagkan kawijakan pangwangunan teh teu pegat tina kawijakan pamarentahan nu ti heula. Ari moto juang minangka pedoman dina bajoang / ngawangun. Slogan magrupa ucapan / tulisan anu ngandung sifat idealisme, tujuan anu tangtu.

Naon ari visi, jeung naon ari misi ?

Numutkeun Kaus Besar Bahasa Indonesia nu dimaksud visi teh nyaeta : “1. kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan; 2. apa yang tampak di khayal; 3. penglihatan; pengamatan (KBBI : 1120).

 

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar...
- Harap sesuai dengan Konten
- Mohon Santun
Terimakasih Telah Memberikan Komentar.

Item Reviewed: Wangsit, Moto Juang jeung Visi & Misi Rating: 5 Reviewed By: SuaraKuningan